Podmínky zpracování osobních údajů GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

1.1 Zásady ochrany osobních údajů

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali, jak v našem animačním studiu leaf-animation s.r.o., IČ: 04156269, se sídlem Korunní 2569/108g, 101 00 Praha 10 Vinohrady, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C/243387 (dále též "leaf-animation") v souvislosti s naší činností zpracováváme Vaše osobní údaje. Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů nebyla zřízena, osobou zodpovědnou za zpracování a ochranu osobních údajů je Lukáš Zahrádka, jednatel animačního studia leaf-animation, s.r.o.; kontaktní údaje – e-mailová adresa: lukas.zahradka@leaf-animation.cz, tel. č.: (+420) 721 573 572.

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1.2 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze v případě Vašeho dobrovolného souhlasu. Zásadně zpracováváme pouze takové údaje, které jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy. 

Předmětem zpracování jsou osobní údaje, které nám subjekty údajů samy nebo prostřednictvím svých zástupců poskytly, a to při vyplnění kontaktního webového formuláře, při obdržených žádostí, dotazů a zpráv v rámci jednání o uzavření smlouvy (při osobní komunikaci v sídle leaf-animation, při elektronické či písemné komunikaci vedené s našimi pracovníky) a dále v průběhu trvání smluvního vztahu, ve smlouvě samotné anebo při poskytování služeb v průběhu trvání smluvního vztahu, konkrétně:

 • základní identifikační údaje – jméno, příjmení, akademický titul, adresa trvalého pobytu, adresa sídla podnikání, identifikační nebo daňové identifikační

 • kontaktní údaje – jiná korespondenční nebo kontaktní adresa, mobilní či jiné telefonní číslo, e-mailová adresa

 • popisné údaje – elektronická komunikace (tj. záznam komunikace se zákazníkem)

Pokud jde o záznam elektronické komunikace, je obsah této komunikace důvěrný s tím, že je užíván výhradně pro účely dodržování právních a smluvních povinností, ochrany našich oprávněných zájmů a pro účely péče o zákazníky. 

1.3 Účely zpracování osobních údajů

Naše animační studio zpracovává osobní údaje a další informace týkající se našich stávajících i bývalých zákazníků, případně dalších osob vymezených výše, v rámci podnikatelské činnosti spočívající v produkci animovaných videí, grafiky, maskotů, reklamy, vizualizací, poradenství. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely:

 1. a) jednání o smlouvě a splnění smlouvy (dále jen „plnění smlouvy“),

 2. b) plnění našich právních povinností

 3. c) podpory prodeje našich služeb (dále jen „marketingové účely“).

Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností uložených nám smlouvami anebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo tento rámec, podléhají taková zpracování souhlasu subjektu údajů anebo jsou odůvodněny ochranou či uplatňováním našich oprávněných zájmů.

 1. Plnění smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme v prvé řadě pro účely související s plněním smluvních závazků, tj. pro účely platného uzavření a plnění smlouvy. 

 1. Plnění právních povinností

Při své činnosti se musíme řídit celou řadou právních předpisů a v nich stanovenými povinnostmi, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, aj. 

 1. Marketingové účely

Činnosti spadající pod marketingové účely zahrnují marketingové aktivity, jejichž cílem je zkvalitnit poskytované služby a přizpůsobit nabídku skutečným potřebám našich zákazníků. Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě:

 • Oprávněných zájmů leaf-animation s.r.o. dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to konkrétně oprávněných zájmů na podpoře prodeje našich služeb, kdy zpracováváme pouze vaše základní identifikační a kontaktní údaje (nikoli ovšem automatizovaně, s výjimkou provozu webové stránky), pokud nabízené služby souvisejí s původně zakoupenými službami a v rozsahu, v jakém můžete legitimně očekávat nabízení podobných služeb; toto nabízení ze strany leaf-animation je možné kdykoliv ukončit vznesením námitky

 • Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení za podmínek a v rozsahu stanoveném v uvedeném souhlasu; souhlas udělujete vždy zcela dobrovolně a můžete jej kdykoli odvolat, přičemž neudělení nebo odvolání souhlasu nemá žádné důsledky na váš smluvní vztah a na využívání našich služeb, pro které není tento souhlas potřebný.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme marketingovým partnerům ani žádným jiným třetím stranám. Obchodní sdělení týkající se nabídky našich služeb vám zasíláme ve formě e-mailové korespondence (včetně newsletteru) anebo vám tyto informace poskytujeme v telefonním hovoru či ve formě SMS zprávy. Ze zasílání nabídek, popř. jen z oslovování určitými kanály se můžete kdykoli odhlásit přímo v uvedených písemných a e-mailových sděleních nebo SMS zprávách, v nichž je včleněna možnost zastavení jejich zasílání

 

1.4 Doba zpracování osobních údajů

Při nakládání s vašimi osobními údaji ctíme zásadu datové minimalizace - údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. 

Osobní  údaje zpracovávané pro účely plnění smluvních závazků uchováváme po dobu trvání jednání o smlouvě, po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu trvání reklamačních a jiných lhůt vztahujících se ke smlouvě, v rámci které mohou smluvní strany uplatňovat svá práva a povinnosti.

Pro marketingové účely zpracováváme osobní údaje na základě oprávněného zájmu po dobu, dokud náš oprávněný zájem trvá (zpravidla po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem a dále po dobu 5 let), anebo po dobu uvedenou v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V případě ukončení používání Vašich údajů je osoba zodpovědná za zpracování a ochranu osobních údajů odstraní. 

2 Práva vlastníků údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení 2016/679 (GDPR):

2.1 Nemáte povinnost osobní údaje správci poskytnout. Pokud je však poskytnutí Vašich osobních údajů nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (např. e-mail pro potvrzení objednávky, jméno a fyzická adresa pro doručení zboží, aj.) bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít (tj. není možné dokončit objednávku) či jí ze strany správce splnit.

2.2 V souladu s čl. 21 odst. 1 a 2 GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pokud se zpracovávají pro účely přímého marketingu. Správce pak tyto osobní údaje již dále nezpracovává, pokud jej k tomu nenutí jiné zákonné důvody, které převažují nad zájmy nebo právy subjektu údajů.

2.3 Dále máte, za podmínek stanovených v GDPR, právo:

  2.3.1 na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  2.3.2 na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

  2.3.3 na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

  2.3.4 na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

  2.3.5 na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  2.3.6 na vznesení námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

V případě takových požadavků kontaktujte správce na výše uvedených kontaktních údajích.

2.4 Pokud byste se domníval/a, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Shora uvedená práva můžete uplatnit písemně na adrese Korunní 2569/108g, 101 00 Praha 10, případně elektronicky na e-mailové adrese lukas.zahradka@leaf-animation.cz anebo telefonicky na telefonním čísle (+420) 721 573 572. Vaši žádost vyřídíme nejpozději do jednoho kalendářního měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí jsme oprávněni lhůtu prodloužit až o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás budeme informovat.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.09.2020.


 

Máte projekt, který byste chtěli zkonzultovat? Napište nám o něm

Kontakt

Lukáš Zahrádka

rozvoj spolupráce +420 721 573 572 lukas.zahradka@leaf-animation.cz

Kristián Ganobjak

manažer produkce +420 737 792 316 kristian@leaf-animation.cz

BcA. Marie Smetanová

manažer produkce +420 724 946 942 marie@leaf-animation.cz